Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

MÍK, M., MATĚJČEK, T. (2019): Návrh vizualizace ekologické stopy. Geografické rozhledy, 28(5), 22–25.

Stáhnout článek

Přílohy:

Slabiny a omezení konceptu ekologické stopy a tabulka Kategorie potravin s největší hodnotou jednotkového indexu ekologické stopy

Abstrakt: Příspěvek představuje vlastní inovativní návrh možnosti grafické prezentace ekologické stopy menšího území, který je přizpůsoben potřebám vzdělávací praxe. Při jeho tvorbě byl proto kladen důraz zejména na názornost. Výsledkem je mapové vyjádření potenciálních změn vybraného území v reakci na změny spotřebního chování obyvatel.

Klíčová slova: ekologická stopa, environmentální vzdělávání, modelování, udržitelná spotřeba

Abstract (EN): The concept of the ecological footprint visualization. This paper presents its own innovative graphical presentation of the ecological footprint of a smaller area, which is adapted to the needs of educational practice. That is why an emphasis was made especially on visual aspect and clarity. The main outcome is a map of potential changes in the studied area in response to changes in human consumption.

Keywords (EN): ecological footprint, environmental education, modelling, sustainable consumption