Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

DANĚK, P., JEHLIČKA, P., VÁVRA, J. (2019): Zahrádkaření: nenápadný půvab nezamýšlené udržitelnosti. Geografické rozhledy, 28(5), 38–41.

Stáhnout článek

Abstrakt: Sociální geografie dlouho považovala domácí produkci potravin v zemích Severu za marginální, reziduální nebo doplňkovou k tržní produkci, a proto jí téměř nevěnovala pozornost. V tomto textu tvrdíme, že zahrádkaření je významnou součástí různorodé ekonomiky. Na základě výsledků reprezentativního průzkumu ukazujeme, že domácí produkce ovoce a zeleniny se významně podílí na spotřebě potravin v českých domácnostech. Mimo to sociální sítě, založené na sdílení doma vyrobených potravin, kultivují mezilidské vztahy a posilují důvěru. Zahrádkáři nejsou aktivisté, přesto jejich pravidelná činnost tiše přispívá k environmentální udržitelnosti.

Klíčová slova: zahrádkaření, domácí produkce potravin, různorodé ekonomiky, tichá udržitelnost, kapitalocentrismus, krize neoliberalismu, kvalita potravin

Abstract (EN): Food self-provisioning: the discreet charm of quiet sustainability. Compared to the conventional market-based food supply chain, social geographers have long considered household food self-provisioning in the global North as a marginal and residual source of food. This article puts forward an alternative framing of these activities and claims that home gardening constitutes an important part of diverse economies. Using data from the large-scale survey of the representative sample of the population we show that household production of fruits and vegetables makes an important contribution to the overall consumption of these foodstuffs in Czech households. Home-grown food is also shared within localised networks which in turn cultivates social relations and strengthens trust in society. Although not motivated by political activism, home gardeners’ informal, routine activities quietly contribute to environmental sustainability.

Keywords (EN): gardening, household self-provisioning, diverse economies, quiet sustainability, capitalocentrism, crisis of neoliberalism, quality of food