Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

DRÁPAL, S. (2021): Sčítání lidu od pravěku do novověku. Geografické rozhledy, 30(3), 4–7.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek shrnuje poznatky o soupisech osob od nejstarších dob po konec středověku. Jedná se o nejstarší archeologické nálezy zářezů na kostech zvířat. Další již písemné záznamy ze Sumeru či Egypta o soupisech sahají až do 4. tisíciletí před naším letopočtem. Opakované informace o soupisech nabízí také Bible svatá. Další příklady, které článek představuje, se týkají středověké Číny, Anglie i Čech, a to až po 16. století.

Klíčová slova: soupisy, sčítání obyvatel, starověk, středověk, obsah sčítání, metodika a organizace

Abstract (EN): Census from prehistory to modern times. The article summarizes knowledge about the inventories of people from the earliest times to the end of the Middle Ages. These include the oldest archaeological findings of cuts on animal bones, first written records of Sumer or Egypt inventories date back to the 4th millennium BC. The Holy Bible also offers rich information on censuses. Other examples presented in the article relate to medieval China, England and to Bohemia, up to the 16th century.

Keywords (EN): inventories, censuses, antiquity, middle ages, content of censuses, methodology and organization