Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

CHUMAN, T. (2012): Vegetace a půdy údolních niv. Geografické rozhledy, 21(5), 6–8.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek obsahuje charakteristiku vegetace a půd údolních niv. Je základem pro oblast vzdělávání v geografických a environmentálních oborech. Představuje tu část krajiny, která je z hlediska druhové rozmanitosti jednou z nejcennějších, protože je na ni vázána nejen řada chráněných druhů rostlin, ale i živočichů. Na většině území však byl přirozený charakter vodních toků zregulován, což vedlo ke změně nivní vegetace a do jisté míry i půdotvorných faktorů. Nivu v přirozeném stavu s typickým druhovým složením je dnes možné vidět pouze ve fragmentech ve zvláště chráněných územích.

Abstract (EN): Floodplain Vegetation and Soils. The article describes floodplain vegetation and soils, which develop under specific substrate, microclimate and water regime conditions. Floodplains represent the youngest and the most dynamic segments of landscape with the highest biodiversity. The majority of rivers and floodplains have been regulated, leading to floodplain vegetation change as well as alterations to pedogenetic factors. In the Czech Republic, floodplains with characteristic species composition are preserved only as fragments, in protected areas. The best examples are found in the floodplain at the confluence of the Morava and Dyje Rivers: the Cahnov-Soutok and Ranšpurk Natural Nature Reserves or in fragments of alluvial forest at the confluence of the Labe and Cidlina Rivers: Libický Luh Natural Nature Reserve.