Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

PÁSKOVÁ, M., ZELENKA, J. (2007): Krajina vyhledávaná, konzumovaná, či tvořená cestovním ruchem? Geografické rozhledy, 16(4), 6–9.

Stáhnout článek

Abstrakt: „Rozumět něčemu, to znamená nalézt v tom něco, co je naše, a právě proto toto objevování sebe mimo nás je to, co nás těší.“ (Thákur) Krajina představuje geosystém, který je dynamickým živým „jevištěm“ geologických, biologických, hydrologických, pedologických, atmosférických i antropických procesů, jejichž příčina, forma, intenzita, rytmičnost, cykličnost i účel se mění a vyvíjejí v kontextu historických epoch i geografických oblastí. Některé scenérie člověkem ovlivněné, přetvořené (zemědělsky a lesnicky kultivované, urbanizované), komponované kulturní krajiny, typy přírodních krajin (především pobřeží moře, horské oblasti, vodní toky a vnitrozemské vodní plochy), a zejména vzácné „divoké, panenské“ krajiny (či přírodě blízké krajiny) již po staletí přitahují návštěvníky. S rozvojem masového cestovního ruchu zejména od poloviny 20. století byl zahájen trend, který významně přispíval k zásadním změnám krajiny a v ní více či méně integrovaných komunit vlivem výstavby infrastruktury cestovního ruchu, ekonomických dopadů návštěvnosti i přítomnosti a aktivit návštěvníků.