Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

22/2: Revitalizace

Každá z lidských generací se, s větší či menší intenzitou, zapisuje do krajiny, ve které žije, hospodaří, odpočívá… Míra zásahů do prostředí mnohdy přesahuje hranice zdravého selského rozumu a dosahuje dimenzí, kdy uvažujeme, zda naše počínání je z hlediska našeho života, ale hlavně života budoucích generací, ještě udržitelné. A to už se ani nezamýšlíme nad faktem, že ničíme prostředí, ve kterém nám bylo dáno žít, které je i dědictvím předků. Devastace fyzického prostředí i rozvrat společenských vztahů pak mnohdy vedou lidi k úvahám o nápravě či obnově prostředí, revitalizaci, znovuoživování… Slovo revitalizace se stalo běžnou součástí našeho slovníku. Má nejen duchovní rozměr (směřujme k narovnání neutěšeného stavu a “lepší” budoucnosti), ale i ekonomickou dimenzi. Kdo z nás někdy neslyšel o finančních prostředcích uvolněných do programů revitalizace krajiny měst (městských čtvrtí, panelových sídlišť) či venkova (včetně územních komunit a společenského života na venkově), nebo o revitalizaci etnických a národnostních skupin, které se většinou s odvoláním na historické kořeny emancipují a vedle politických mají i ekonomické požadavky? Revitalizaci lze chápat jako nástroj ke zvyšování kvality života v území, posilování jeho image. Lze ji vnímat i jako naději, že prostředí získá hodnotu, pro kterou stojí za to v něm setrvat a neodcházet jinam. Mimo jiné proto jsme pro vás připravili monotematické číslo Geografických rozhledů s jednoduchým názvem “Revitalizace”. Našim cílem je podnítit přemýšlení čtenářů. Nikoliv pouze o obecných souvislostech různých typů a forem revitalizací, o jejich pozitivních příkladech, aktérech, kteří se v procesech rozličných revitalizací uplatňují. Kdyby se čtenář po přečtení čísla zamyslel, zda je opravdu nezbytné devastovat prostředí tak, aby se následně stalo objektem či předmětem revitalizace, mohli bychom konstatovat, že číslo splnilo svůj účel. Mnozí možná namítnou, že jde o přání utopistických snílků. Ne. “Pokrok” opravdu zastavit nechceme. Pojem revitalizace nám však zevšedněl natolik, že stojí za úvahu připomenout, že jde o proces, který následuje až po procesech směřujících k degradaci a zániku.

Vzpomínka

BIČÍK, I. (2012): Úvodník. Geografické rozhledy, 22(2), 1.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Výzkum a vývoj

ILÍK, J. (2012): Revitalizace a regenerace jako nástroje rehabilitace prostředí měst. Geografické rozhledy, 22(2), 2–5.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

CHROMÝ, P. (2012): Dědictví neuskutečněné revitalizace: památky UNESCO v Třebíči. Geografické rozhledy, 22(2), 4–5.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

TEMELOVÁ, J. (2012): Revitalizace panelových sídlišť v Česku. Geografické rozhledy, 22(2), 6–7.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

BARTŮŇKOVÁ, K. (2012): Rekultivace povrchových hnědouhelných dolů v severních Čechách. Geografické rozhledy, 22, (2), 8–9.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

CHUMAN, T. (2012): Obnova krajiny po těžbě nerostných surovin. Geografické rozhledy, 22(2), 10–11.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

MACKOVČIN, P., DEMEK, J., SLAVÍK, P. (2012): Revitalizace říční krajiny na příkladu nivy řeky Moravy. Geografické rozhledy, 22(2), 12–13.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Svět kartografie a geoinformatiky

BLÁHA, J. D. (2012): Tvorba map ve věku geoinformačních systémů (2. část): Kompoziční prvky mapy. Geografické rozhledy, 22(2), 14–16.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Geografie a škola

KUČEROVÁ, S., ŘEZNÍČKOVÁ, D., RŮŽIČKOVÁ, Z. (2012): Jak se pozná nadaný žák (v geografii). Geografické rozhledy, 22(2), 17–19.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Vztahy Česka se zeměmi Latinské Ameriky a Iberského poloostrova. Vyhlášení soutěže pro studenty středních škol. Geografické rozhledy, 22(2), 19.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

MATĚKOVÁ, V. (2012): Investigativní geografie ve výuce v Irsku. Geografické rozhledy, 22(2), 20–21.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Nové výukové materiály z „albertovské dílny“. Geografické rozhledy, 22(2), 21.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

VILÍMKOVÁ, O. (2012): Od učitelování v Peru k aktivitám Nadačního fondu Inka. Geografické rozhledy, 22(2), 22–23.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

V zorném poli geografů

JELEČEK, L., JANČÁK, V. (2012): Salton Sea: tragédie pouštního zemědělství. Geografické rozhledy, 22(2), 24–26.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

ŠOBR, M. (2012): Podaří se zachránit Aralské jezero? Geografické rozhledy, 22(2), 27–29.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

VOJTĚCH, V. (2012): Katalánci: úspěšně revitalizovaná národnostní menšina? Geografické rozhledy, 22(2), 30–31.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

KRAUS, J. (2012): Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (1. část). Geografické rozhledy, 22(2), 32.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Příloha

NOVOTNÁ, E., VONDRÁKOVÁ, A. (2012): Zpřístupnění a užití digitalizovaných kartografických děl. Geografické rozhledy, 22(2), 1–4.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma